Doradca zawodowy


Studia prowadzone są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu

 

Cele studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Studia dedykowane są nauczycielom, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela - doradcy zawodowego.

UWAGA! Zgodnie z nową ustawą  Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59), która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego należą do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły – (art. 109 ust.1 pkt 7 u.p.o.). Organizowane będą dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum – (art. 109 ust. 6 u.p.o.)

 

Studia dedykowane są również pracownikom urzędów pracy, samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się kształtowaniem zasobów ludzkich. 

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych pod warunkiem posiadania kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.). 

 

W przypadku braku kwalifikacji pedagogicznych słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego zgodne ze wzorem ministerialnym jednak nie nabędzie możliwości pracy na stanowisku nauczyciela - doradcy zawodowego. 


 

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Podstawy zawodoznastwa
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • Narzędzia wspomagające proces doradczy
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe 
 • Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • Metoda Edukacyjna
 • Informacja i wysokie technologie w poradnictwie zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 
 • Poradnictwo edukacyjne
 • Szkolny Ośrodek Kariery. Planowanie pracy doradcy zawodowego
 • Projektowanie programów praktyk. Zatwierdzenie praktyki razem z projektem
 • Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego

Czas trwania: 350 godzin + 60 godzin praktyk  (praktyka w placówce oświatowej obowiązuje osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które chciałyby nabyć uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciel - doradca zawodowy; osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego odbywają praktykę w dowolnej placówce, która spełnia wymogi Instrukcji praktyk i umożliwia realizację zadań w niej zawartych).

 

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy wejść na podany po lewej stronie w ramce link 'rekrutacja on-line Humanitas', póżniej z listy rozwijalnej wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola. Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skerowane do teczki osobowej).

 

UWAGA!: Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje wpsiowe w kwocie 50 zł. Wpisowe wliczane jest na poczet czesnego, w wypadku nie otwarcia kierunku wpisowe jest zwracane.

 

Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje 
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24 
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 
tytułem: imię i nazwisko i nazwa kierunku lub można wpłacać gotówką w sekretariacie

 

 

Termin realizacji:

nabór zimowy: październik 2017 r. - czerwiec 2018 r.
nabór wiosenny: marzec 2018 r. - marzec 2019 r.

 

Organizacja zajęć:

 • Zjazdy odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) 
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu)
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.


Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2900 zł (płatne w czterech ratach) 

Warunki uruchomienia kierunku: Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób. 

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej. W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.