Gimnastyka Mózgu

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona


"Ruch jest drzwiami do uczenia się" P. Dennison

Gimnastyka Mózgu dr Paula Dennisona jest kursem bazowym Kinezjologii Edukacyjnej - znanej i stosowanej w 80 krajach świata, holistycznej metody wspierającej procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Jest to system prostych ćwiczeń psychofizycznych rozluźniających ciało i integrujących pracę mózgu. Systematyczne ich wykonywanie poprawia nasze funkcjonowanie: widzenie, słyszenie, pamięć, myślenie, pisanie, koncentrację,przywraca naturalną zdolność łatwego uczenia się.

Badania dowodzą, że ludzie z trudnościami w nauce mają tendencje do korzystania z zasobów jednej półkuli mózgowej, ćwiczenia proponowane przez Kinezjologię Edukacyjną skutecznie pomagają dotrzeć do całego arsenału swoich możliwości


KURS SKIEROWANY JEST DO:
 • nauczycieli, psychologów, pedagogów, reedukatorów oraz innych osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą
 • rehabilitantów, terapeutów pracujących z osobami dorosłymi np. w grupach wsparcia
 • rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem

CEL KURSU:
Celem metod Kinezjologicznych jest:
 • aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju
 • wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków)
 • integracja funkcji półkul mózgowych
 • integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu
 • rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny

KORZYŚCI:
Ta uniwersalna metoda ułatwia:
 • pokonywanie stresu i napięcia wynikającego z trudności życia codziennego,
 • komunikowanie się z innymi ludźmi, uczenie się i zdawanie egzaminów,
 • przezwyciężanie trudności związanych z dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
 • usuwanie blokad ukrytych w naszym ciele,
Przyczynia się do:
 • wzrostu rozumienia,
 • poprawienia zdolności organizacyjnych,
 • usprawnienia percepcji wzrokowo ruchowej i słuchowo ruchowej,
 • poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej,
 • wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych,
 • ułatwienia rozwoju abstrakcyjnego myślenia,
 • wspomagania pozytywnego nastawienie i równowagi emocjonalnej.

Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do dzieci:
 • z deficytami uwagi (lęk, agresja)
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia itp.)
 • o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa)
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z zaburzeniami sfery motywacyjnej

Skierowana jest również do młodzieży i dorosłych:
 • z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych,
 • poprawia funkcjonowanie umysłu (pamięć, koncentrację),
 • terapia stresu (egzaminy, klasówki, rozmowy kwalifikacyjne),
 • poprawia koordynację i percepcję otoczenia (egzaminy wymagające sprawności postrzegania i koordynacji np.: na prawo jazdy

Po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów umożliwiające wykorzystywanie metody w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi).


Czas trwania: 32 godz. 

Koszt: 440 zł/1 os.

Prowadząca: Danuta Kropiwnicka-Szulc

Miejsce szkolenia: ODZ w Cieszynie, ul. Świeżego 8

TERMINY:
I SESJA:    18 maja (piątek) 2018 r. od 15:00 - 20:00

II SESJA:   19 maja (sobota) 2018 r. od 09:00 - 18:00

III SESJA:  20 maja (niedziela) 2018 r. od 09:00 - 14:30

 

Wpisowe: 100 zł
Wpisowe należy wpłacić na poniższe konto 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. W przypadku rezygnacji z kursu, wpisowe nie jest zwracane.
Konto bankowe:
Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów
86 8113 1020 2002 0176 5359 0001

PROGRAM:

 1. Istota kinezjologii edukacyjnej
 2. Funkcje półkul mózgowych
 3. Funkcjonowanie organizmu na tzw. niskim i wysokim bieg
 4. 4 grupy ćwiczeń GM i ich działanie:
  1. ćwiczenia na przekraczanie linii środka
  2. ćwiczenia energetyzujące
  3. ćwiczenia pogłębiające pozytywne nastawienie
  4. ćwiczenia wydłużające
 5. Prawidłowe formułowanie celu
 6. Równoważenie pozytywnej postawy
 7. Lateralne przewzorowanie Dennisona
 8. Równoważenie widzenia
 9. Równoważenie słyszenia.
 10. Równoważenie pisania
 11. Równoważenie wspaniałe obejmujące w/w obszary – narzędzie pracy terapeutycznej
 12. 3 wymiary naszej inteligencji
 13. Równoważenie wymiaru lateralności /komunikacja/
 14. Równoważenie wymiaru ześrodkowania /organizacja/
 15. Równoważenie wymiaru skupienia /zrozumienie/
 16. Trójwymiarowa integracja przez ruch
 17. Równoważenie rozszerzone- nasze możliwości edukacyjne
 18. Ćwiczenia integrujące - ich działanie i zastosowanie

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie doskonalącym w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego - tel: 033 858 26 02. e-mail: info@odz.edu.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.