Logopedia

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.) oraz w palcówkach służby zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych). Absolwenci będą mieli również możliwość otwarcia prywatnej praktyki logopedycznej.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie licencjackie lub magisterskie. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które ukończyły kierunki pedagogiczne, psychologiczne, językoznawcze, medyczne, rehabilitacyjne (są to kierunki preferowane, ale nie obligatoryjne).
Wymaganym dokumentem od kandydata jest Zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

 Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. Są to standardy umożliwiające zdobycie absolwentom Certyfikatu Zawodowego Logopedy, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Dodatkowe kwalifikacje:

Zgodnie z "Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli", nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy posiadają również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Treść rozporządzenia:

4.9) Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

 1. ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 3. ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 4. ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy określone w § 21.

Absolwenci zdobędą wiedzę umożliwiającą podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy. Będą również przygotowani do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej u osób w równym wieku z różnymi zaburzeniami mowy. Ponadto każdy absolwent będzie posiadał umiejętność współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią deficytów rozwojowych. 

 

Program:

 
 • Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 • Diagnoza i terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Diagnoza i terapia osób z afazją i alalią
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem
 • Diagnoza i terapia osób z dysfagią
 • Diagnoza i terapia osób z dyslalią
 • Diagnoza i terapia osób z dyzartrią
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami płynności mówienia
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
 • Elementy foniatrii
 • Elementy neurologii i psychiatrii
 • Elementy ortodoncji
 • Emisja i higiena głosu
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca 
 • Kultura języka polskiego z elementami wiedzy o systemie językowym
 • Logorytmika 
 • Metodyka postępowania logopedycznengo
 • Neuropsychologia
 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Psychoterapia
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób po laryngektomii
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób z rozszczepem podniebienia
 • Rozwój sprawności językowych dziecka
 • Techniki relaksacyjne
 • Trening kompetencji terapeutycznych
 • Tyflopedagogika
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Wykorzystanie technik informacyjnych w pracy logopedy
 • Praktyki logopedyczne

Termin realizacji

nabór zimowy: październik 2017 r. - czerwiec 2019 r.
nabór wiosenny: marzec 2018 r. - styczeń 2020 r.

 

Czas trwania studiów
4 semestry, 625 godzin dydaktycznych + 90 godzin praktyk logopedycznych organizowanych w placówkach oświatowych i w palcówkach służby zdrowia.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w trybie weekendowym (soboty,niedziele) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - w jednym tygodniu ferii zimowych (od około godz.9.00 do 16.30); 
wiosenny- w pierwszym tygodniu wakacji (od około godz.9.00 do 16.30).

 

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

 

ZASADY REKRUTACJI: 

W celu zapisania na wybrany kierunek należy wejść na podany po lewej stronie w ramce link 'rekrutacja on-line Humanitas', póżniej z listy rozwijalnej wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola. Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skerowane do teczki osobowej).

 

UWAGA!: Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje wpsiowe w kwocie 50 zł. Wpisowe wliczane jest na poczet czesnego, w wypadku nie otwarcia kierunku wpisowe jest zwracane.

Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

 

Publisher-Innowacje 
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24 

Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 tytułem: imię i nazwisko i nazwa kierunku lub można wpłacać gotówką w sekretariacie.

 

Koszt studiów:

Koszt całościowy wynosi 3 900 zł (płatne w czterech ratach) 

Warunki uruchomienia kierunku: Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób. 

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej. W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.