Nowy system doskonalenia nauczycieli

W 2010­ r. Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął projekt „System doskonalenia nauczycieli" oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, którego celem było opracowanie zasad nowego systemu doskonalenia nauczycieli, w ­którym jest ono jednym z elementów szerszego procesu, jakim jest wspomaganie pracy szkół. Od 2012 ­r. na terenie 160­ powiatów prowadzony był  pilotaż nowych rozwiązań. W działaniach uczestniczyło ponad 6000­ placówek oświatowych.

Wspomaganie pracy szkół to zadanie, które w­ projektach pilotażowych było powierzone SORE. Od 2016 ­r. będzie to zadanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, co regulują następujące akty prawne:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z ­19.11.2009 ­r. w­ sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz.­ U. z ­2014­r. poz.­1041­ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z ­1.02.2013­ r. w­ sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w­ tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.­ U. poz.­199);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z­28.02.2013­ r. w ­sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.­U. poz.­369)

Wychodząc naprzeciw tym zmianom Ośrodek Doskonalenia Zawodowego brał także udział w dwuletnim pilotażowym projekcie „Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim”, w ramach którego eksperci współpracujący z Ośrodkiem prowadzili  liczne szkolenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami w placówkach, które zgłosiły się do projektu. Ośrodek był również  w ramach tego projektu koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia. W roku szkolnym 2013/2014 - koordynator dwóch sieci-sieci dyrektorskiej – „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły” oraz ora nauczycielskiej - „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”. W roku szkolnym 2014/2015 koordynator sieci dyrektorskiej - „Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Ponadto ODZ razem z Wojewódzką Biblioteką  Pedagogiczną z Bielska-Białej filia w Cieszynie jest współorganizatorem i koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego.

W związku z nowym systemem doskonalenia nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie chce zaproponować od 1 września 2015 r. u ofertę wspomagania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych: