Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych.

Program studiów:

 • Rozwój układu nerwowego i jego zaburzenia
 • Psychologiczne metody diagnozy i oceny rozwoju osób z autyzmem
 • Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji osób z autyzmem
 • Podstawy prawne specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem
 • Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem
 • Wczesny autyzm dziecięcy
 • Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem
 • Procesy poznawcze osób z autyzmem
 • Edukacja osób z autyzmem
 • Metody terapii osób z autyzmem
 • Rodzina dziecka z autyzmem-funkcjonowanie rodziny, wsparcie, metody pracy z rodziną
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna
 • Uczeń z zespołem Aspergera w szkole
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z autyzmem
 • Metodyka zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z autyzmem
 • Uzupełniające metody terapii-terapia zajęciowa, hipoterapia, dogoterapia
 • Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z autyzmem
 • Metodyka pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami autystycznymi
 • Praktyka


ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy wejść na podany po lewej stronie w ramce link 'rekrutacja on-line Humanitas', póżniej z listy rozwijalnej wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola. Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skerowane do teczki osobowej).

UWAGA!: Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje wpsiowe w kwocie 50 zł. Wpisowe wliczane jest na poczet czesnego, w wypadku nie otwarcia kierunku wpisowe jest zwracane.

 

Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje 
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24 
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 
tytułem: imię i nazwisko i nazwa kierunku lub można wpłacać gotówką w sekretariacie


 
 Termin realizacji

nabór zimowy: październik 2017 r. - czerwiec 2018 r.
nabór wiosenny: marzec 2018 r. - styczeń 2019 r.

Czas trwania studiów
3 semestry (realizowane w ciągu 10 miesięcy), 270 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

 

Organizacja zajęć:

 • Zjazdy odbywają się w trybie wieczorowym (wtorki, czwartki) co tydzień
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu)
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2600 zł (płatne w czterech ratach) 

Warunki uruchomienia kierunku: Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób. 

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej. W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.