Surdopedagogika i Tyflopedagogika" (2 kierunki w 3 semestry)

Cel studiów:

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu) w zakresie metod i form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny.

 

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą oraz z osobami z uszkodzonym słuchem.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

 

Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).
Absolwenci studiów licencjackich uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu ukończonych studiów podyplomowych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych mogą prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Program:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • Psychologia głuchych
 • Surdologopedia
 • Surdopedagogika
 • Rewalidacja indywidualna osób z dysfunkcjami słuchu
 • Rehabilitacja widzenia
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej)
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Tyflopedagogika
 • Orientacja w przestrzeni
 • Dydaktyka specjalna
 • Komunikacja językowa w nauczaniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Wychowanie dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym z elementami rewalidacji
 • Nauczanie początkowe dzieci niewidomych i niedowidzących
 • Wybrane zagadnienia metodyczne w nauczaniu poszczególnych przedmiotów dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Wykorzystanie komputerów i urządzeń technicznych w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (tyflopedagogika)
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (surdopedagogika)

Termin realizacji:

nabór zimowy: październik 2017 r. - luty 2019 r.
nabór wiosenny: marzec 2018 r. - czerwiec 2019 r.

  

Czas trwania studiów
4 semestry (realizowane w ciągu 3 semestrów), 395 godzin dydaktycznych + 240 godzin praktyk.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).

 

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

 

ZASADY REKRUTACJI: 

W celu zapisania na wybrany kierunek należy wejść na podany po lewej stronie w ramce link 'rekrutacja on-line Humanitas', póżniej z listy rozwijalnej wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola. Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skerowane do teczki osobowej).

 

UWAGA!: Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje wpsiowe w kwocie 50 zł. Wpisowe wliczane jest na poczet czesnego, w wypadku nie otwarcia kierunku wpisowe jest zwracane.

Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

 

Publisher-Innowacje 
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24 

Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 tytułem: imię i nazwisko i nazwa kierunku lub można wpłacać gotówką w sekretariacie.

 

Koszt studiów:

Koszt całościowy wynosi 3 400 zł (płatne w czterech ratach) 

Warunki uruchomienia kierunku: Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób. 

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej. W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.