Szkolenia rad pedagogicznych


Ośrodek doskonalenia zawodowego oferuje szeroki wachlarz wsparcia metodycznego dla nauczycieli. Obok kursów kwalifikacyjnych i doskonalących proponujemy również szkolenia rad pedagogicznych.

Ich celem jest udzielanie Państwu wsparcia merytorycznego w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pedagogicznych a także zapoznanie z nowościami w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.


Karta zgłoszenia szkolenia Rady Pedagogicznej.


KOSZT KONFERENCJI: Cena zależna jest od miejsca szkolenia, jego długości i wielkości Rady Pedagogicznej. Każdorazowo ceny negocjowane są indywidualnie z Klientem. Na specjalne życzenie istnieje możliwość realizacji szkolenia wyjazdowego

TEMATYKA SZKOLEŃ:


Poniżej przedstawiamy proponowane przez nas szkolenia, podzielone na trzy kategorie tematyczne. Istnieje możliwość realizacji tematyki zaproponowanej przez szkołę po uzgodnieniu tego z naszym Ośrodkiem - prosimy o kontakt.


  I. Warsztat pracy dyrektora, nauczyciela
 1. Prawo oświatowe w praktyce, czyli co każdy nauczyciel powinien wiedzieć na temat praw i obowiązków.
 2. Bezpieczeństwo w szkole - planowanie i dokumentowanie pracy.
 3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami oświatowymi.
 4. Rada Pedagogiczna jako organ szkoły.
 5. Zadania i obowiązki kierownika wycieczki szkolnej.
 6. Ochrona danych osobowych w szkole.
 7. Wizerunek szkoły jako główny element konkurencyjności placówki oświatowej - prowadzenie mgr Agata Jędrysko; szczegółowy program na podstronie
 8. Ewaluacja wewnętrzna w szkole.
 9. Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej?
 10. Raport z ewaluacji - jak wykorzystać wnioski z ewaluacji w planowaniu pracy szkoły.
 11. Tworzenie koncepcji pracy szkoły.
 12. Działania profilaktyczne na terenie szkoły/placówki.
 13. BHP w szkole.
 14. Ocenianie kształtujące- ocenianiem, które pomaga się uczyć.
 15. Ocenianie w szkole. Funkcje, rodzaje i systemy oceniania szkolnego.
 16. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.
 17. Zabawy badawcze w przedszkolu w odniesieniu do czterech pór roku i czterech żywiołów-warsztaty prowadzenie mgr Anna Rohm -szczegółowy program na podstronie  
II. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.
 2. Higiena i emisja głosu nauczyciela.
 3. Asertywność w pracy nauczyciela.
 4. Wychowawca – lider klasowy - prowadzenie mgr Agata Jędrysko; szczegółowy program na podstronie
 5. Jak skutecznie kierować zespołem klasowym?
 6. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.
 7. Jak sobie radzić ze stresem w pracy nauczyciela?
 8. Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami ucznia?
 9. Sztuka wyrażania i radzenia sobie z emocjami w relacjach z ludźmi.
 10. Fitness dla umysłu - czyli jak usprawnić pamięć.
 11. Neurodydaktyka - czyli nauczanie przyjazne mózgowi.
 12. Komunikacja interpersonalna, bariery komunikacyjne w codziennej pracy w szkole.
 13. Poczucie własnej wartości - jak budować i wzmacniać wiarę w siebie i swoje możliwości.
 14. Wszyscy jesteśmy potencjalnymi geniuszami.
 15. Jak zapamiętywać żeby nie zapominać? - czyli mnemotechniki w nauce szkolnej
 16. Jak prowadzić spotkania na które rodzice przychodzą z przyjemnością?
 17. Rodzic trudny - jak sobie z nim radzić?
 18. Kary i nagrody w procesie dydaktycznym.
 19. Szkoła XXI wieku - wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji.
III. Wyzwania współczesnej szkoły
 1. Metody i techniki radzenia sobie z przemocą i agresją w szkole.
 2. Gry i zabawy przeciwko agresji.
 3. Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów jak sobie z nimi radzić.
 4. Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela.
 5. Metody konstruktywnej konfrontacji w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
 6. Przemoc w szkole. Budowanie strategii przeciwdziałania przemocy z uwzględnieniem działań opartych na "Niebieskiej Karcie."
 7. Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej.
 8. Zespół Aspargera, ADHD, zespół FAS, zespół zaburzeń więzi, zespół Touretta - praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami.
 9. Praca z dzieckiem autystycznym.
 10. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej.
 11. Jak rozpoznać ucznia z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego?
 12. Praca z uczniem w klasie integracyjnej.
 13. Praca z dzieckiem zdolnym na wszystkich etapach kształcenia.
 14. Uczeń ryzyka dysleksji w szkole podstawowej.
 15. Profilaktyka dysleksji w przedszkolu.
 16. Jak uczyć uczenia się?
 17. Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów.
 18. Podstawy diagnozy molestowania seksualnego wobec dzieci i młodzieży.
 19. Jak uczyć, aby przeciwdziałać przyjmowaniu środków psychoaktywnych.
 20. Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej.
 21. Psychomanipulacja a destrukcyjna działalność sekt. Wczesna interwencja jako skuteczna ochrona przed sektami.
 22. Tutoring w edukacji - talent i potencjał ucznia.
 23. Stalking - zasady postępowania i udzielanie pomocy.
 24. Depresja i samobójstwo - rozponawanie symptomów i postępowanie z uczniem.
 25. Mobbing w szkole - sylwetka sprawcy i ofiary, zapobieganie.